ဒေါင်းလုပ်

  • COVID-19 (တရုတ်) CN MO (ဗားရှင်းအမှတ် ၄.၀ 20200511) _ ဖိသိပ်သည်
  • COVID-19 (အင်္ဂလိပ်) AGBEUUSAU (version5.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (ပြင်သစ်) FREUCA (ဗားရှင်းနံပါတ် ၄.၀ 20200511) _compressed
  • COVID-19 (အီတလီ) ITEU (ဗားရှင်းနံပါတ် ၄.၀ 20200511) _compressed
  • COVID-19 (ပေါ်တူဂီ) PTBRAOMZ (ဗားရှင်းနံပါတ် ၄.၀ 20200511) _compressed
  • COVID-19 (ရုရှား) RUKABYUA (ဗားရှင်းနံပါတ် ၄.၀ 20200511) _compressed
  • COVID-19 (စပိန်) ESEUARMX (ဗားရှင်းအမှတ် ၄.၀ 20200511) _compressed
  • COVID-19 German DEATBELU (ဗားရှင်းနံပါတ် ၄.၀ 20200511) _compressed
  • COVID-19 (အာရဗီ) SAPKTRIN (ဗားရှင်းနံပါတ် ၄.၀ 20200511) _compressed